Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną
EkoGłog Sp. z o.o. ul. Towarowa 4A, 36 – 060 Głogów Małopolski

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Odbiorców usług będących stronami umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bytowych, zawartych z EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim z usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktura”, przez którą należy rozumieć możliwość rozliczania należności wynikających z tych umów na podstawie faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Podstawę prawną świadczenia usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktura” stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

  • Odbiorcy – należy przez to rozumieć Odbiorcę usług wodociągowych lub kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z EkoGłog Sp. z o.o.,
  • Usłudze – należy przez to rozumieć usługę „e–faktura”,
  • Spółce – należy przez to rozumieć EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A,
  • Fakturze, fakturze korygującej bądź e–fakturze – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny określony w art. 2 ust. 32 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Drodze elektronicznej lub adresie e–mail – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej wskazany przez Odbiorcę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Każdy odbiorca korzystający z możliwości otrzymywania e–faktury zobowiązany jest  do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem oświadczenia  o zgodzie na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną – „e–faktury”.

Zasady wystawiania, przesyłania i korzystania przez Odbiorcę z usługi.

§ 2

Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej e–faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader” lub alternatywne oprogramowanie do odczytywania plików PDF, które odbiorca pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie „Adobe Reader” dostępne jest do pobrania na stronie: http://get.adobe.com/reader/.

Przesyłanie e–faktur następować będzie cyklicznie, od bieżącego lub następnego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu oświadczenia o zgodzie na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

E–faktura będzie przesyłana do Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem, że Spółka dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy. 

W momencie uruchomienia usługi: faktura, faktura korygująca będą przesyłane  do Odbiorcy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 3

EkoGłog Sp. z o.o. ul. Towarowa 4A, 36–060 Głogów Małopolski, jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktury”, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia i odwołania w każdym czasie.

Akceptacja i rezygnacja z otrzymywania e-faktur.

§4

Każdemu Odbiorcy posiadającemu aktualną umowę o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków bytowych oraz posiada licznik wody (wodomierz) przystosowany do odczytu radiowego, mogą być przesłane e–faktury, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zgodzie na wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną (załącznik Nr1).

Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 można dokonać elektronicznie  lub osobiście w siedzibie Spółki.

Formularz oświadczenia o zgodzie na wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną stanowi Akceptację w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

§ 5

Odbiorca może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesłane  e–faktury poprzez wypełnienie i przesłanie oświadczenia o zmianie adresu  e–mail w usłudze wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną –„e–faktura” (załącznik Nr 2) w trybie określonym w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Podany przez Odbiorcę błędny adres poczty elektronicznej (e–mail),
  • Przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn niezależnych od Spółki,
  • Inne zakłócenia w świadczeniu usługi, wynikłe na skutek zdarzeń, których Spółka  przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym  nie była w stanie zapobiec.

W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e–mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e–mail jest uznawana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

§6

Rezygnacja Odbiorcy z usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną –  „e–faktury” może nastąpić w każdym czasie.

Warunkiem skutecznej rezygnacji Odbiorcy z usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktury” jest złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną (załącznik Nr 3) w trybie określonym w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

W przypadku skutecznego złożenia rezygnacji, Spółka zaprzestaje przesyłania Odbiorcy e–faktur i począwszy do bieżącego lub następnego okresu rozliczeniowego przekazuje Odbiorcy faktury w formie papierowej.

Wzory oświadczeń związane z usługą wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „ e–faktura”, Spółka udostępnia:

Wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta, ul. Towarowa 4A, 36 – 060 Głogów Małopolski,

Wersji elektronicznej, na stronie www.ekoglog.pl

Postępowanie reklamacyjne

§7

Odbiorca ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłaszane są w formie pisemnej na adres Spółki.

Nie podlegają reklamacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, sprzętu Odbiorcy, łączy internetowych lub nieprawidłowości wynikające z niedozwolonych działań podejmowanych przez Odbiorcę.

Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Spółka zobowiązana jest poinformować Odbiorcę, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

§8

Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktur” celem przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń.

Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej: www.ekoglog.pl

Spółka zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia usługi wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną – „e–faktury” w stosunku do wszystkich Odbiorców, w każdym czasie bez podania przyczyn. O zaprzestaniu prowadzenia usługi Odbiorca niezwłocznie zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub pisemnej.

e-Fakturę założysz klikając w odnośnik: e-Faktura

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.ekoglog.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04.05.2017 r.

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget