Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

NIP: 5170361395, REGON: 180934148
EkoGłog Sp. z o.o. Aktualności
Woda i ścieki
Procedura podłączenia do sieci

Procedura przyłączenia się do sieci wod-kan.

 

I UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 1. W celu otrzymania opinii należy wypełnić pismo o wydanie warunków techncznych. Wniosek wraz z przykładowym wzorem  można pobrać tutaj (wniosek, wzór), lub  w zakładce  "dokumenty do pobrania". Pismo można odebrać również osobiście w Stacji Uzdatniania Wody w Zabajce.

 2. Załączyć kserokopię aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w dwóch egzemplarzach. W przypadku gdy na mapie zasadniczej nie zaznaczono numerów działek należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej.

 3.  Załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (aktualny wypis z rejestru gruntów).

 4. Podpisać umowę między Urzędem Gminy a Inwestorem, w której Inwestor deklaruje wykonanie na własny koszt wodociągu i kanalizacji do działki, której dotyczy wniosek. Podpisanie umowy następuje w Stacji Uzdatniania Wody w Zabajce. Zawarcie umowy następuje tylko, gdy sieci wod-kan nie przebiegają przez działkę której dotyczy wniosek. 

 5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji - Stacja Uzdatniania Wody w Zabajce 380. Wydanie wniosku jest usługą odpłatną. Opłatę należy uiścić w głównym biurze EkoGłog mieszczącym się w Głogowie Młp. przy ul. Towarowej 4a. 

 6. Odbiór warunków nastapi po opłaceniu faktury. Warunki są ważne dwa lata od chwili ich wydania.


   

II WYKONANIE PROJEKTU

 1. Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego. Projekt budowlany przyłącza powinien składać się z dokumentów o których mowaw art. 34 ustawy Prawo Budowlane.

 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Budowlane.


   

III UZGODNIENIE PROJEKTU

 1. Po sporządzeniu projektu należy go uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Rzeszowskim.

 2. Po uzgodnieniu w ZUDP projekt należy uzgodnić branżowo w siedzibie EkoGłog - Wydziale Wodociągów i Kanalizacji pozostawiając jedną kopię projektu na miejscu.


   

IV WYKONANIE ROBÓT

 1. Po uzgodnieniu projektu budowlanego i znalezieniu wykonawcy robót należy zgłosić telefonicznie (17-85-17-475) lub osobiście przystąpienie do wykonywania robót. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

 2. Wykonanie robót musi odbywac się pod nadzorem EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Młp. i zostać udokumentowane notatką służbową z odbioru robót zakrytych sporządzoną przez pracowanika EkoGłog.


   

V WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACYJNEJ

 1. Na podstawie notatki z odbioru robót zakrytych i inwentaryzacji powykonawczej (sporządzonej przez geodetę) dokonuje się odbioru przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej i sporządza Protokół Odbioru, a także podpisuje umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 2. Włączenie i odbiory końcowe są usługami odpłatnymi.


   

2013 © ekoGłog Sp. z o.o. Przeglądanie strony oznacza akceptację polityki prywatności. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe Rzeszów
Facebook widget